دیــازپــام

دیــازپــام

دیــازپــام

رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار
کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش

دیوانگی ما را بُود نسبت به عقل این و آن
مـاییمُ در گیتـی زِ هـر فـرزانه‌ای فـرزانـه‌تـر