دیــازپــام

دیــازپــام

دیــازپــام

رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار
کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش


 

 

(Malan bar kir (They moved

Kayhan Kalhor

Aynur Dogan

Salman Gambarov

Cemil Qoccgiri

 

(متن و ترجمه در ادامه)

 

 

  • دیاز پام

این آهنگ پتانسیل قفلی زدن برای ساعت‌ها رو داره.


فردا سراغ من بیا

یک روز زیبا سراغ من بیا...


(علی عظیمی و محسن نامجو)


  • دیاز پام